Anläggning

Anläggning

Markarbete

Privata, kommuner, föreningar.

Marksten, skiffer, murar, terassering, dammar, dagvattenanläggningar och asfalt.

Fukt ger miljöproblem


Vi utför kompletta dräneringar av 

Innegårdar

Gårdar

Husgrunder samt isolering

Parker

Industrimark

Bostadsområde mm.

Gräsmattor

Privata, kommuner, föreningar stora som små vi anlägger din gräsmatta

Grundarbeten

Husgrunder

Schaktning, även berg

Dränering

Vatten och avlopp

Vägar

Diken

P-platser


Planering

Privata, kommuner, föreningar vi planterar efter era behag och skötseln efteråt om det önskas

Kompletta lösningar inom VA

Vatten, avlopp, dagvatten, el och tele

Kontakten med myndigheter

Infiltrationsanläggningar

Trekammarbrunn, plast eller betong

Pumpbrunnar

Anläggning av trädgårdar, innegårdar, parker, industrimark, bostadsområde mm.

ROTAVDRAG GÄLLER


Dränering, vatten, avlopp och snickerier 

RUTAVDRAG GÄLLER


Gräsklippning och skötsel av trädgård. 

Professionella helhetslösningar inom mark-och trädgård!